Mentora yn y sefyllfa ddwyieithog

Mae mentoriaid yn chwarae rhan unigryw yn cefnogi myfyrwyr ac yn eu cynorthwyo i ddysgu yn yr amgylchedd clinigol.

Coleg Cymraeg CenedlaetholPrif bwrpas mentora yw cynorthwyo’r myfyriwr i ddysgu a datblygu a’i gynorthwyo i ddod yn rhan o’r lleoliad gofal iechyd. Ers pan gyflwynwyd Deddf yr Iaith Gymraeg (1993) ac yn fwy diweddar Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, mae dwyieithrwydd wedi dod yn realiti cynyddol mewn lleoliadau clinigol ledled Cymru, wrth i sefydliadau gofal iechyd ymateb i’r galw cynyddol am wasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg yn ogystal â’r Saesneg. Yng ngoleuni gofynion o’r fath, mae mwy o alw am bobl broffesiynol ym maes gofal iechyd gyda’r wybodaeth, y sgiliau a’r agweddau i ymarfer yn ddwyieithog. Mae hyn wedi ysgogi mentrau newydd cyffrous er mwyn datblygu ac ehangu darpariaeth ddwyieithog o fewn rhaglenni addysg gofal iechyd a hybu sensitifrwydd iaith wrth ymarfer.

Datblygwyd y wefan yma  gyda’r nôd i gefnogi mentora mewn lleoliad dwyieithog.

Mae’r safle yn cynnwys y canlynol:

  • Cynnig arweiniad ac adnoddau i fentoriaid i gefnogi myfyrwyr yn y lleoliad dwyieithog.
  • Amlinellu’r angen i ddatblygu ymarfer mewn gofal iechyd sy’n ieithyddol addas.
  • Canfod ffyrdd o ddatblygu sensitifrwydd ieithyddol mewn ymarfer.
  • Edrych ar gyfleoedd i ddatblygu sgiliau iaith Gymraeg ar gyfer ymarfer.

Adnoddau