Cwestiynau cyffredin

Cwestiynau cyffredin

Mae’r cwestiynau a ofynnir mewn cyrsiau mentor a diweddariadau wedi eu gosod mewn adrannau ynghyd ag atebion. I gael rhagor o wybodaeth fanwl neu enghreifftiau cliciwch ar y cysylltiadau sydd wedi eu tanlinellu yn yr atebion. Sylwer, os oes gennych gwestiwn neu os ydych angen rhagor o gymorth mewn perthynas â myfyriwr rydych yn ei fentora, gallwch gael manylion am sut i gysylltu â Chyswllt Tiwtoriaid, Tiwtoriaid Personol ac Addysgwyr Ymarfer yn y mannau hyn.

Nodyn i atgoffa gan
Dr. J. Malcolm Godwin


Presenoldeb mewn lleoliadau, oriau gwaith ac ymddygiad proffesiynol

Beth ddylai ddigwydd os yw myfyriwr yn sâl neu’n absennol?

Dylai myfyriwr roi gwybod i’r brifysgol os yw’n sâl pan mae ar leoliad a hefyd rhoi gwybod i’r lleoliad ymarfer. Dylai’r mentor roi gwybod i’r ysgol trwy ffonio, gan gofnodi’r dyddiadau yng nghofnod asesu’r myfyriwr. Os yw’r myfyriwr yn absennol cysylltwch â’r brifysgol gan y dylai myfyrwyr roi gwybod i’r mentor neu’r lleoliad pam eu bod yn absennol

Pryd gall myfyriwr wneud i fyny am yr amser a gollwyd oherwydd salwch neu absenoldeb? Gellir trafod hyn gyda chyfarwyddwr y cwrs fel bod myfyrwyr yn cwblhau’r amser yn eu lleoliad olaf.

A all myfyrwyr methu eu lleoliad oherwydd lefelau uchel o absenoldeb neu absenoldeb salwch?
Gallant, os yw’n golygu nad ydynt yn gallu dangos cymhwysedd yn eu deilliannau dysgu.

A yw problemau gofal plant yn esgus dilys am fod yn hwyr yn gyson?
Os yw’r broblem yn un tymor byr, gellir trafod y sefyllfa. Ond os yw’n broblem tymor hir mae hyn yn amhroffesiynol a gall fod yn rhwystr rhag cyflawni deilliannau dysgu. Dylid trafod problemau hirdymor gyda’r darlithydd cyswllt. Os yw myfyrwyr yn cael anawsterau personol, fe’u cynghorir i ofyn am gymorth gan eu tiwtoriaid personol neu gysylltu â gwasanaeth cwnsela Prifysgol Bangor i geisio datrys eu problemau.

Beth allaf ei wneud os nad yw myfyriwr yn cydweithredu gyda mi?

Yn gyntaf, rhowch wybod i’r myfyriwr nad ydych yn meddwl ei fod yn cydweithredu gyda chi a bod gennych yr hawl i gael ei gydweithrediad. Ceisiwch ddatrys y broblem gyda’ch gilydd. Os nad yw hyn yn gwella’r sefyllfa ac mae’r gwaith o fod yn fentor yn gymharol newydd i chi, dylech ymgynghori gyda mentor mwy profiadol yn yr ardal glinigol, er enghraifft rheolwr y ward, a gofyn am arweiniad. Os nad yw hynny’n datrys y broblem, neu hyd yn oed os ydyw wedi ei datrys ac rydych eisiau trafod beth ddigwyddodd gyda rhywun, cysylltwch gyda’r darlithydd cyswllt i rannu eich teimladau a gofyn am arweiniad. Os nad yw’r Darlithydd Cyswllt ar gael yna cysylltwch â thiwtor personol y myfyriwr, os nad yw hwnnw ar gael cysylltwch ag arweinydd y cwrs. Os nad yw hynny’n llwyddo chwaith cysylltwch ag unrhyw aelod o staff yr Ysgol a gofyn am gael siarad ag uwch aelod o’r staff academaidd. Os oes unigolyn neu dîm cefnogi myfyrwyr yn eich sefydliad, gallant hwy fod o gymorth i chi hefyd.

A oes rhaid i fyfyrwyr ufuddhau i’r staff clinigol?
Oes, oni bai bod ganddynt reswm da dros beidio ag ufuddhau. Mae sefyllfaoedd yn codi weithiau lle mae gwybodaeth neu farn myfyriwr yn rhoi rheswm iddo neu iddi gwestiynu cyfarwyddyd. Pan mae hyn yn digwydd mae’n rhaid iddynt gyflwyno eu hachos mewn ffordd briodol, ac mae’n bwysig bod eich ymateb chi’n adlewyrchu hynny. Gall sefyllfaoedd fel hyn achosi teimladau cryf a all arwain at wrthdaro a gwaethygu’r sefyllfa, neu fod un ochr yn teimlo’n anniddig neu wedi eu siomi oherwydd y pryder cysylltiedig.

A all myfyrwyr ‘weithio’ shifftiau dwbl neu batrymau shifft anarferol eraill?

Na. Oni bai bod achos penodol wedi cael ei gyflwyno i’r ysgol ac y rhoddwyd caniatâd i wneud hynny. Mae’r gwahanol staff clinigol a all fod yn fentoriaid yn gallu gweithio amrywiaeth eang o batrymau shifft. Yn gyffredinol gall myfyriwr ‘weithio’ yr un patrwm â’u mentor, mae hyn yn cynnwys shifftiau 12 awr. Mae materion Iechyd a Diogelwch yn ystyriaeth bwysig wrth benderfynu beth sy’n briodol.


Gwerthuso

Beth sy’n digwydd i ffurflenni gwerthuso myfyrwyr?
Caiff y ffurflenni gwerthuso eu casglu a rhoddir y sgoriau i ardaloedd yr asesiadau clinigol bob mis Awst.


Sut i fod yn fentor a pharau i fentora

Er mwyn bod yn fentor mae’n rhaid eich bod wedi cymhwyso ers o leiaf 12 mis os ydych yn llawn amser neu’n hirach os ydych yn rhan amser a bod gennych gyfrifoldeb am fentora myfyrwyr cyn-gofrestru Prifysgol Bangor neu Glyndwr. Gellir dilyn y rhaglen fentora ar ffurf heb ei hachredu ac wedi ei chredydu. I fod yn fentor rhaid i chi baratoi trwy gwblhau rhaglen mentor, modiwl mentor wedi’i gymeradwyo neu’r modiwl mentoriaeth, dysgu ac asesu ar leoliad gyda’ch sefydliad addysg uwch. Mae’n bwysig trafod hyn gyda’ch rheolwr gan fod rhaid i chi fod mewn ardal sy’n darparu lleoliadau i fyfyrwyr.

Mae’r rhaglen yn para 10 diwrnod, 5 diwrnod o ddysgu wedi’i neilltuo, gyda 4 diwrnod ohono wyneb yn wyneb ac un diwrnod o ddarllen dan gyfarwyddyd. Mae’r 5 diwrnod arall yn ddysgu seiliedig ar waith yn y lleoliad dan arolygiaeth mentor profiadol yn y lleoliad a fydd yn asesu eich cymhwysedd i gefnogi ac asesu myfyriwr mewn lleoliad yn erbyn deilliannau’r NMC ar gyfer mentoriaid (2008).
Ar ôl cwblhau’r cymwyseddau mentor yn llwyddiannus a’u hanfon at y sefydliad addysg uwch i gael eu dilysu, byddant yn cael eu dychwelyd i chi gyda thystysgrif i roi yn eich portffolio mentor. Rhaid dangos y dystysgrif i’ch rheolwr a fydd wedyn yn cynnwys eich enw ar y gofrestr leol.

Ar ôl gorffen paratoi i fod yn fentor eich cyfrifoldeb chi yw mynychu’r cyfarfodydd diweddaru blynyddol gorfodol y gellir eu cynnal mewn nifer o wahanol ffyrdd:-
• Sesiynau diweddaru mentoriaid wyneb yn wyneb gan y HEI.
• diweddariad e Mentor
• Newyddion diweddaraf i fentoriaid fel rhan o raglen ddatblygu Band 5
• Sesiynau wedi eu targedu ar gyfer staff ar ddiwrnodau archwilio, er enghraifft theatrau