Hunan-Ardystio

Prawf Hunan

Rhowch brawf ar eich gwybodaeth trwy ateb y cwestiynau canlynol:

Os oes gennych unrhyw bryderon am fyfyriwr gwan beth ddylech chi ei wneud fel mentor?

    a) Cynnwys y tiwtor cyswllt.
    b) Cyfarfod â’r myfyriwr cyn gynted ag y bo modd i drafod y pryderon.
    c) Cytuno ar y cyd ar gynllun gweithredu a chyfarfod yn rheolaidd.
    d) Cadw nodiadau manwl am bob trafodaeth.

Sut gallwch chi gefnogi myfyriwr gwan?

a) Ystyried a thrafod y materion sydd wedi achosi’r pryder; rhoi adborth gonest a diamwys.
b) Egluro pa faes sydd angen ei wella a dynodi’r adnoddau y gall y myfyriwr eu defnyddio i wella gwybodaeth a sgiliau.
c) Trefnu bod y myfyriwr yn gweithio gyda chi a mentoriaid eraill er mwyn cynyddu dibynadwyedd a dilysrwydd yr asesiad.
d) Rhoi cyfle i’r myfyriwr ddweud ei farn a mynegi unrhyw bryderon neu broblemau a all fod yn rhwystro ei gynnydd neu ei chynnydd.

Os oes myfyriwr wedi rhoi gwybod i chi fod ganddo dyscalculia beth ddylech chi ei wneud?

a)Arolygu cyfrifo cyffuriau nes eich bod chi a’r myfyriwr yn hyderus am y sefyllfa.
b)Peidio â’u gadael i wneud unrhyw waith cyfrifo cyffuriau.
c)Chwilio’n gyflym ar Google i weld beth yw’r cyflwr.

Sut gallwch chi gefnogi myfyriwr dyslecsig?

a)Sicrhau bod y disgwyliadau mewn lleoliadau gwaith yn glir iawn.
b) Ysgrifennu’r sylwadau’n glir. Mae llawer o fyfyrwyr dyslecsig yn cael anhawster i ddarllen llaw ysgrifen gwael.
c)Cynnwys asesiad llafar, i gwmpasu ystod ehangach o allu’r holl fyfyrwyr, er enghraifft trosglwyddo gwaith.

Ystyriwch beth yw’r 5 cyfle dysgu penodol mae eich ward/lleoliad yn ei gynnig i fyfyrwyr a’u rhestru


Creu amgylchedd dysgu

Pwyntiau i’w hystyried – a oes gennych lyfryn / taith / sesiwn / taflen gynefino ar gyfer myfyrwyr newydd yn eich ardal?

Os nad oes gennych un, a allwch chi weithredu hyn dros y flwyddyn nesaf mewn cydweithrediad â’ch cydweithwyr a’r myfyrwyr. .
Os oes gennych un, da iawn, ac a oes unrhyw wybodaeth newydd neu ddiweddariad i’w hychwanegu?

Dylech sicrhau eich bod yn cael cyfle i weld y wybodaeth adborth am leoliadau myfyrwyr.

Unwaith eich bod yn gallu ateb y cwestiynau uchod yn gywir gallwch lawr lwytho’r dystysgrif Diweddariad Mentoriaeth o’r cyswllt isod. Wrth lawr lwytho’r dystysgrif rydych yn cadarnhau eich bod wedi cyflawni a deall eich swyddogaeth fel mentor. Eich cyfrifoldeb chi yw rhoi gwybod i reolwr y ward fel y cewch eich cynnwys ar y gofrestr Mentoriaid.

Eich manylion