Adolygiad Tair Blynedd

Mae’r Adolygiad Tair Blynedd wedi ei nodi yn safonau’r NMC (2008), ac yn dweud bod rhaid i bob mentor ac athro ymarfer gael adolygiad bob tair blynedd i sicrhau eu bod yn parhau i gwrdd â’r meini prawf i weithredu fel mentor ac i aros ar y gofrestr leol o fentoriaid.

Mae’n ofynnol i bob mentor ac athro ymarfer sydd wedi bod ar gofrestr mentoriaid ers Medi 2007 fod wedi cael adolygiad tair blynedd erbyn mis Medi 2010, a bob tair blynedd wedi hynny. Ar gyfer pob mentor arall bydd yr adolygiad tair blynedd cyntaf dair blynedd o’r dyddiad y rhoddwyd eu henwau gyntaf ar y gofrestr mentoriaid a phob tair blynedd wedi hynny.

Argymhellir cynnal yr adolygiad tair blynedd fel rhan o’r broses werthuso blynyddol, ond gellir ei wneud ar unrhyw adeg yn dibynnu ar y dyddiad y mae’r adolygiad tair blynedd i fod i gael ei gynnal.


Gall yr adolygiad gael ei wneud gan:


1. Prif weinyddes nyrsio y ward neu’r adran
2. Dirprwy brif weinyddes nyrsio y ward neu’r adran
3. Mentor nyrsys gydag o leiaf dwy flynedd o brofiad fel mentor neu fentor sydd ddim ar y gofrestr sy’n gallu hwyluso unrhyw ddatblygu a/neu gynlluniau gweithredu a all godi o’r adolygiad.

Gellir cael rhagor o wybodaeth fanwl yn y ddogfen Adolygiad Tair Blynedd – dilynwch y cyswllt hwn