Cynnal eich swyddogaeth fel Mentor

Mae’r adran hon yn y Diweddariad i Fentoriaid 2011 yn eich herio i asesu eich profiad o fentora yn erbyn meini prawf sy’n deillio o Safonau NMC (2008) i Gefnogi Dysgu ac Asesu mewn Lleoliadau. Mae’r NMC yn gofyn i fentoriaid fapio eu hymarfer mentora yn erbyn y safonau.

Gall hyn eich helpu i ddarparu tystiolaeth o’ch cymhwysedd cyfredol i barhau fel mentor neu i dynnu eich enw fel mentor oddi ar y gofrestr fyw sydd ym meddiant eich sefydliad. Gall fod yn fframwaith defnyddiol i’ch helpu i feddwl am eich tystiolaeth o fentora cyfredol a’i dangos i’ch rheolwr yn eich adolygiad tair blynedd. Hefyd, gall yr ymarfer eich helpu i adfyfyrio am eich profiad fel mentor a chynllunio ar gyfer unrhyw wybodaeth neu sgiliau pellach fyddwch eu hangen i gadw neu i ddatblygu eich mentoriaeth.

Mae’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth wedi egluro beth yw eu disgwyliadau mewn perthynas â swyddogaeth mentor trwy gyflwyno’r Safonau i Gefnogi Dysgu ac Asesu mewn Lleoliadau (NMC2006, diweddarwyd 2008) a weithredwyd ym mis Medi 2007. Lluniodd yr NMC un fframwaith datblygu sy’n diffinio’n glir y wybodaeth a’r sgiliau y mae’n rhaid i’r mentor eu defnyddio er mwyn cefnogi myfyrwyr mewn lleoliadau. Diffiniwyd mentor yn glir fel:
‘un wedi ei gofrestru sydd, ar ôl cwblhau rhaglen paratoi mentor a gymeradwywyd gan NMC – neu baratoad tebyg sydd wedi ei achredu gan Sefydliad Addysgol Cymeradwy ei fod yn cwrdd â gofynion mentor NMC – wedi cael y wybodaeth, y sgiliau a’r cymhwysedd sydd eu hangen i gyflawni’r canlyniadau diffiniedig.”
(NMC2008)
Mae’r NMC wedi datblygu system adolygu i sicrhau bod mentoriaid yn parhau’n gymwys i gefnogi ac asesu dysgwyr mewn lleoliad, sef yr Adolygiad Tair Blynedd. Cynhelir yr Adolygiad Tair Blynedd gan eich cyflogwr. Mae rhai Ymddiriedolaethau GIG wedi ymgorffori’r adolygiad hwn yn yr Adolygiad Perfformiad. Mae rhestr wirio isod fel y gallwch gymharu eich arferion mentoriaeth yn erbyn Safonau’r NMC (2008).

Rhestr Wirio Adolygu Mentoriaeth

 

Cwestiwn
Ydw
Nac ydw
Angen gweithredu
A ydych yn fentor cofrestredig ar gofrestr mentoriaid y sefydliad?
A ydych wedi dilyn cwrs paratoi mentoriaid neu gwrs arall sydd wedi ei gymeradwyo?
A ydy’ch cymwyseddau wedi cael eu hasesu?
     
A ydych wedi mentora 2 fyfyriwr yn y 3 blynedd ddiwethaf?

     
A ydych wedi cael Adolygiad Tair Blynedd (safonau INMC a weithredwyd ym mis Medi 2007)?      
Oes gennych dystiolaeth o Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus?

     
Oes gennych ddealltwriaeth dda am ofynion y rhaglen cyn gofrestru (neu gyrsiau ôl gofrestru) ar gyfer myfyrwyr sydd wedi eu dyrannu i’ch ardal?      
Oes gennych dystiolaeth eich bod wedi cyflawni’r meini prawf ar gyfer y meysydd Mentor NMC a amlinellir isod – gallech eu gwirio yn erbyn y ddogfen Safonau Dysgu ac Asesu mewn Ymarfer NMC (2008)?

• Sefydlu cydberthynas waith effeithiol
• Hwyluso dysgu
• Asesu ac atebolrwydd
• Gwerthuso dysgu
• Creu amgylchedd dysgu
• Cyd-destun ymarfer
• Ymarfer seiliedig ar dystiolaeth
• Arweinyddiaeth

     
A ydych wedi cadw cofnod o’ch gwaith yn mentora myfyrwyr fel sy’n ofynnol gan yr NMC (2008)?      
A ydych yn gwybod am y gefnogaeth sydd ar gael i fentoriaid?
Addysgwr Ymarfer, Tiwtoriaid Cyswllt HEI (enw ar gael yn yr ardal glinigol)
     

Os ydych wedi ateb NAC YDW neu NAC OES i unrhyw un o’r cwestiynau ar y rhestr wirio gallwch ddatblygu cynllun gweithredu, mynychu sesiwn Diweddaru Mentoriaid neu gysylltu â’r tiwtor cyswllt neu’r Addysgwr Ymarfer a ddynodwyd i’ch ardal (mae’r rhestr ar gael yn y diweddariad hwn).

Er mwyn gweld y Ddogfen Adolygiad Tair Blynedd BCUHB cliciwch ar y cyswllt